El Pou

Avís legal

Política de privadesa

Amb la finalitat de facilitar un desenvolupament ràpid i eficaç de la relació entre l’Associació El Pou. Grup d’Estudis de la Vall d’Horta i la Muntanya Pelada i els usuaris d’aquest lloc web, El Pou garanteix mitjançant aquesta Política, la privadesa dels serveis en línia d’acord amb les exigències legals i informa sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal, sigui la procedència a través de formularis electrònics, correus, butlletes en paper o per qualsevol d’altre procediment legalment permès i que permeti mostrar el consentiment explícit de l’usuari.

 

Els usuaris, per tant, consenten el tractament d’aquestes dades personals per part d’El Pou en els termes plantejats per la Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal, regulada pel Reglament 679/2016 de la UE i en conseqüència accepten que les dades recavades s’utilitzaran per a les finalitats especificades i admeten que aquestes han estat cedides de manera lliure, explícita i informada.

Les dades d’identificació de l’associació són les següents:

Nom :Associació El Pou. Grup d’Estudis de la Vall d’Horta i la Muntanya Pelada
Seu física:Casal d’Entitats del Mas Guinardó, Plaça Salvador Riera, núm. 2, de Barcelona (Catalunya)
Seu electrònica:https://elpougrupdestudis.cat
Correu electrònic:elpou@elpougrupdestudis.cat
Número de registre de l’Associació:40249

Tractament de dades

La present política de privadesa s’aplica a totes les dades de caràcter personal que hagi recavat El Pou a sol·licitud de les persones usuàries per qualsevol mitjà.

 

L’usuari podrà posar-se en contacte amb l’associació per a qualsevol dubte o necessitat que tingui en matèria de protecció de dades dirigint la seva petició a l’adreça postal especificada més amunt o bé a través de correu electrònic igualment indicat. De la mateixa manera es reconeix i s’informa a l’usuari  dels seus drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició i els de Portabilitat, Oblit i Limitació, que podrà igualment exercir davant de l’Associació.

 

Les dades personals facilitades es conservaran en general de manera indefinida mentre no se’n sol·liciti la seva supressió. Tanmateix, El Pou no garanteix de cap manera aquesta conservació, tret d’allò que sigui legalment exigible. Les dades recollides per qualsevol dels procediments possibles en cap cas es cedeixen a tercers, tret dels casos que els tribunals puguin exigir.

 

La retirada de consentiment a la qual té dret l’usuari en qualsevol moment no afectarà a la licitud del tractament anterior previ a la retirada del mateix. De la mateixa manera El Pou podrà continuar tractant les dades de l’usuari en la mesura en què la llei aplicable ho permeti. En aquest lloc web no es recull cap dada personal automatitzada.

Finalitat de les dades

Les dades que l’usuari faciliti a El Pou seran tractades de conformitat amb la normativa i s’utilitzaran d’acord amb les finalitats següents:

 

  • Amb la finalitat de gestionar les sol·licituds d’informació rebudes i l’enviament de comunicacions informatives de l’associació o directament relacionades amb la seva activitat i temàtica, ja sigui per correu electrònic, missatgeria electrònica, per correu postal o per qualsevol d’altre procediment electrònic o no. L’usuari té dret a revocar, a qualsevol moment, el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions mitjançant els procediments ja esmentats.
  • Amb la finalitat de gestionar les comandes en línia dels serveis del web que es puguin incorporar o d’altres gestions que puguin sol·licitar els usuaris.
  • Amb la finalitat de gestionar la vinculació amb l’entitat i, en especial, el cobrament de les quotes i l’organització d’activitats i campanyes.

 

Tota la informació que pugui facilitar l’usuari ha de ser veraç, sent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a El Pou o a tercers. El Pou es reserva el dret d’excloure de la relació amb l’associació, en tot allò que sigui legalment permès, a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sens perjudici de les altres accions legals que procedeixin.

 

Quan es recullin dades a través de formularis electrònics o en suport paper, caldrà que s’omplin els camps assenyalats com a obligatoris. El fet de no omplir-los, o omplir-los parcialment, pot suposar la no tramitació del procediment iniciat.

Utilització i funcionament del web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del web, així com de la informació que s’hi inclou, amb total subjecció a la normativa aplicable, a l’Avís Legal i, si s’escau, a la resta de termes i condicions que s’incloguin en d’altres apartats del web.

 

Igualment, l’usuari es compromet a no danyar, inutilitzar o sobrecarregar el web, o realitzar qualsevulla acció que impedeixi, de qualsevol manera, la normal utilització i funcionament del mateix.

 

S’informa a l’usuari que, en el supòsit que incompleixi l’Avís Legal o, d’altres possibles resta de polítiques del web, El Pou es reserva el dret de limitar, suspendre i donar per acabat el seu accés al web, adoptant qualsevol mesura legal i/o tècnica que sigui necessària.

 

El Pou s’esforça, dins de les seves possibilitats, per mantenir el web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los i mantenint els continguts del web degudament actualitzats. No obstant això, El Pou no pot garantir la disponibilitat i continuïtat de l’accés al web, ni d’altres mitjans de publicació, ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers puguin ser oportunament actualitzats.

Responsabilitat

Tant l’accés al web o d’altres mitjans de comunicació d’El Pou, com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que continguin es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

 

El Pou no es responsabilitza de cap dany o perjudici que es pugui derivar, directament o indirecta, de l’accés o ús de la informació continguda al web i d’altres publicacions, incloent els produïts en els sistemes computacionals o els provocats per la introducció de virus o atacs informàtics. Tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o de la Xarxa d’Internet o qualsevol d’altre que es pugui utilitzar.

 

De la mateixa manera, El Pou no es fa responsable de cap dany o perjudici en el maquinari o programari de l’usuari que es derivi de l’accés o ús del web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que El Pou pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de l’Avís Legal, de la legislació aplicable i/o de la resta de polítiques que es puguin publicar en el web de l’associació.

 

Igualment, l’usuari es compromet a no danyar, inutilitzar o sobrecarregar el web, o realitzar qualsevulla acció que impedeixi, de qualsevol manera, la normal utilització i funcionament del mateix.

 

S’informa a l’usuari que, en el supòsit que incompleixi l’Avís Legal o, d’altres possibles resta de polítiques del web, El Pou es reserva el dret de limitar, suspendre i donar per acabat el seu accés al web, adoptant qualsevol mesura legal i/o tècnica que sigui necessària.

 

El Pou s’esforça, dins de les seves possibilitats, per mantenir el web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los i mantenint els continguts del web degudament actualitzats. No obstant això, El Pou no pot garantir la disponibilitat i continuïtat de l’accés al web, ni d’altres mitjans de publicació, ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers puguin ser oportunament actualitzats.

Política sobre enllaços

En cap cas, l’existència de webs enllaçats des del web d’El Pou i d’altres mitjans de publicació comporta necessàriament recomanació, promoció, identificació o conformitat d’El Pou amb les manifestacions, continguts o serveis proporcionats per mitjà dels webs enllaçats. En conseqüència, El Pou no es fa en cap cas responsable del contingut, ni dels termes i condicions dels webs enllaçats; l’usuari és l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i els utilitzi.

Ús de galetes (cookies)

El Pou utilitza galetes quan un usuari navega per les pàgines del lloc web i d’altres mitjans de publicació electrònics. Les galetes són petits fitxers enviats pel servidor web al navegador i que aquest desa a l’ordinador de l’usuari. En el cas d’El Pou són de tipus tècnic, per a la correcta navegació al lloc web i per mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit. Seguint la normativa legal actual, en el lloc web es demana l’acceptació de les galetes prèviament. Per gestionar-les posteriorment cal fer-ho mitjançant el seu navegador.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), els diferents elements que integren el web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, combinacions de colors, etc.) així com la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat de d’El Pou, tret dels casos en els quals siguin llicenciats per tercers. Els signes distintius inclosos al web (marques i noms) i a qualsevol d’altre mitjà de comunicació electrònic o no de l’associació, són titularitat d’El Pou.

 

L’ús del web per part de l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat industrial i intel·lectual sobre ell i els continguts. Quant els continguts, tret que s’indiqui explícitament el contrari i en els casos que els drets de propietat intel·lectual pertanyin a tercers, es publiquen sota la llicència: Creative Commons Reconeixement-No Comercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).